Welkom

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de Websites van Sanrobe bvba – SANROshop.eu. en alle door haar gedreven ondernemingen (‘Sanrobe bvba’) zoals maar niet beperkt tot www.sanroshop.eu (‘Websites’) alsmede de daarop aangeboden diensten en elke vorm van communicatie en onze social media kanalen. In deze disclaimer leggen wij uit hoe de informatievoorziening op en communicatie via de Websites en social media plaatsvindt, wat de eventuele gevolgen zijn van informatie die niet correct wordt weergegeven en hoe u om dient te gaan met onze intellectuele eigendomsrechten. Omdat wij veel waarde hechten aan transparantie, wordt u geadviseerd om deze disclaimer zorgvuldig te lezen. U kunt het eventueel hier downloaden om op een later moment te lezen.

Toepasselijkheid

Door de Websites en/of social media en/of de daarop, daarmee of daarin aangeboden informatie en communicatie te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Op deze disclaimer en het gebruik van onze Websites en de daarop aangeboden diensten en communicatie is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Brussel exclusief bevoegd.

Gebruik Websites en Communicatiemiddelen

De informatie op en communicatie via de Websites en/of social media is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op en communicatie via de Websites en/of social media worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van (de inhoud van) de Websites en social media, wij redelijkerwijs alles in het werk stellen om te zorgen dat de informatie op en communicatie via de Websites en social media juist en actueel is en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, is het toch mogelijk dat de Websites en/of social media onjuistheden, verouderde informatie of communicatie of typefouten bevatten. Wij staan daarom niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en communicatie. Wij garanderen evenmin dat de Websites en/of social media foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Het gebruiken van de Websites en/of social media alsmede de daarin vervatte informatie en communicatie geschiedt volledig voor eigen rekening en risico.

Informatie van derden

De Websites en/of social media bevat links en mogelijk ook verwijzingen naar andere websites en/of social media waarop wij geen invloed uitoefenen of die niet door ons onderhouden worden. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar gelinkt en verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan en de eventueel daaraan gekoppelde pagina’s, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Wij bieden dergelijke links en verwijzingen enkel voor uw gemak aan. Dit betekent niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van ons. Het raadplegen van dergelijke links en eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, communicatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten tijdens het gebruik van de Websites en/of social media, al dan niet via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze, geschiedt volledig voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de Websites en/of social media aangeboden inhoud en informatie, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, uitingen, grafisch materiaal en logo’s, een en ander voor zover deze niet reeds aan een derde toekomen. Het is niet toegestaan informatie op de Websites en/of op de social media te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, ten gehore te brengen, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de derde rechthebbende, anders dan voor eigen persoonlijk gebruik.

De Websites zijn een beschermde databank. Dit betekent dat het u niet is toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (al dan niet beschermde delen van) de Websites structureel en/of substantieel op te vragen en of te hergebruiken. Het is u aldus niet toegestaan om de Websites (realtime) te (laten) doorzoeken en de eventuele resultaten (Content) om te (laten) bouwen tot “eigen” resultaten (scrapen).

Mocht het zo zijn dat de inhoud van de informatie op de Websites en/of op de social media per abuis uw auteursrecht of ander aan u toekomend recht schendt, al dan niet door het gebruik van (specifieke) informatie, artikelen of afbeeldingen, dan kunt u dat melden via de contactgegevens onderaan deze pagina. Eventuele informatie, artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht dan wel enig ander aan u toekomend recht schenden, worden dan direct van de Websites en (indien en voor zover mogelijk) van de social media verwijderd, zonder dat wij verplicht zijn tot enige schadevergoeding.

Geen aansprakelijkheid

De informatie en communicatie op de Websites en op de social media wordt beschikbaar gesteld zoals het is, zonder enige garantie, hetzij direct, indirect of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de juistheid of de aan- of afwezigheid van fouten, ongeacht de opspoorbaarheid daarvan, indien en voor zover de wet niet anders bepaalt.

Iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en communicatie, waaronder de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze Websites en/of social media, en/of het (ongestoord) gebruik van de Websites en/of social media, wordt hierbij uitgesloten. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte, bijzondere of incidentele schade of gevolgschade, daaronder begrepen en zonder enige beperking schade door verlies van omzet, beschadiging of verlies van gegevens, onderbreking van de bedrijfsvoering, of voor enige andere commerciële schade of enig ander commercieel verlies dat het gevolg is van of verband houdt met het gebruiken of onvermogen tot het gebruiken van (de informatie en/of communicatie op en/of via en/of in) de Websites en/of social media, door welke oorzaak dan ook, ongeacht de aansprakelijkheidsgrond die wordt aangevoerd en zelfs niet als wij op de hoogte zijn gesteld van het risico van deze schade, indien en voor zover de wet niet anders bepaalt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de op of via de Websites of op de social media aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de Websites en/of op de social media aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. De huidige versie van deze disclaimer is als laatst gewijzigd op 17 augustus 2021.

Contact

Als u vragen of klachten heeft over de informatie, verstrekt via de Websites en/of op de social media, dan horen wij dat graag. Stuur uw vraag of klacht naar contact@sanroshop.eu. Wij proberen dan zo spoedig mogelijk uw vraag te beantwoorden en/of uw klacht te behandelen.

Wij wensen u veel plezier met het gebruiken van onze Websites en het bezoeken van onze social media.

Sanrobe bvba  – SANROshop.eu
Reeckervelt 15
3770 Riemst

België
contact@sanroshop.eu

sanroshop.eu
Logo
Herstel Wachtwoord
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken
0
Shopping cart